Husanboy Abdullayev (@husayn)
2023 May 06, 22:07

Java

Kirish, O'rnatish, Sintaksis, Ma'lumotlarni chiqarish, Izoh, Ma’lumot turlari (tiplar), Identifikator, O'zgaruvchilar, O`zgarmaslar, Operatorlar (Amallar), Mantiqiy (Boolean), Matematik funksiyalar, Shart operatorlari. if, if-else, Switch (Tanlash Operatori), Takrorlash operatori (While, Do While), For sikl operatori, Break va Continue, Massiv, Satrlar, Funksiya, Funksiya parametrlari, OOP, To’plamlar (Collections), ArrayList va LinkedList, Map va Set, Stack va Queue, Obyekt va Sinflar, Metod (Sinf/Class), Konstruktor (Sinf/Class), Kirish modifikatori. (Sinf/Class), Enkapsulatsiya. (Sinf/Class), Merosxo’rlik (Sinf/Class), Polimorfizm(Sinf/Class), Xatoliklar (Exceptions), try va catch, Ma'lumotlar bazasi, Fayllar

# dasturlash