GIT clone

Biz Git bo'yicha xizmatlar taklif qilayotgan dasturlar orqali loyihalarni klonlashtirish (clone) imkoni mavjud. Asosiy ko'rinishi qo'yidagicha.

git clone [email protected]:loyiha.git

Github websayti orqali loyihani klonlashtirishni qisqacha ko'rib chiqamiz.

git clone git@github.com:uzbekdevs/loyiha.git

bu yerda quyidagicha tariflashimiz mumkin.

  • github - bu biz qaysi serverdan loyihani klonlashtirayotganimizni bildiradi.
  • uzbekdevs - bu github foydalanuvchisi loyiha muallifi
  • loyiha - bu biz klonlashtirayotgan loyiha hisoblanadi.

Klonlashtirayotgan vaqtimizda quyidagicha ko'rinishda bo'lishi mumkin.

Initialized empty Git repository in /home/uzbekdevs/jerry_repouzbekdevs/loyiha/.git/ remote: Counting objects: 3, done. Receiving objects: 100% (3/3), 241 bytes, done. remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)

ushbu tarizda loyihani klonlashtirib oldik.

GIT bo'yicha darsliklar

GIT

GIT bo'yicha darsliklar va ko'nikmalar.