# 1-3-dasturiy-ta-minot-loyihasini-yaratishdagi-yondashuvlar