C Identifikator

Odatda dasturlar turli sonli va boshqa tipdagi ma’lumotlarni qayta ishlash uchun yoziladi. Bitta dastur tarkibida uchraydigan ma’lumotlarni bir-biridan farqlash uchun nomlash lozim bo‘ladi va bunday nomlar identifikator deb ataladi.

Identifikator muayyan bir vaqtda ifodalab turgan son yoki boshqa turdagi ma’lumot uning qiymati hisoblanadi. Dasturda qatnashgan har bir identifikator uchun kompyuter xotirasidan ma’lum bir joy ajratiladi hamda bu joyga uning qiymati yozib qo‘yiladi va saqlanadi.

Identifikatorlar doim lotin harflari bilan boshlanadi. Ularni yozish uchun zarur bo‘lgan keyingi belgilar esa lotin harflari, raqamlar va "_" (tagiga chizish) belgisidan iborat bo‘lishi mumkin:

	Y, Yl, d8, asdr12k, ism, daftar_hajmi. 

Dastlabki to‘rtta identifikator sintaktik jihatdan to‘g‘ri yozilgan, ammo identifikatorlarni bunday yozish katta hajmli dasturlarni ishlab chiqishda ma’lum bir qiyinchiliklarni tug‘dirishi mumkin. Chunki, ular o‘zlari ko‘rsatayotgan ma’lumotlarni to‘la va tushunarli qilib ifodalay olmaydi. Natijada bunday identifikatorlarni boshqasi bilan almashtirib yuborish ehtimolligi ortadi hamda ana shu dasturni o‘qish va tushunish qiyinlashib ketadi. Shuning uchun identifikatorlarni keyingi ikkitasi kabi belgilash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki ular o‘zlari ifodalayotgan o‘zgaruvchilarni ma’lum bir darajada izohlab turadi va shu bilan bog‘liq anglashilmovchiliklarga barham berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Identifikator tanlaganda ma’lumotlarning shakli va mazmunini hisobga olish ham ana shunday omillardan biri hisoblanadi. Masalan, uchburchak haqidagi masalada ehtiyojga qarab

	a_tomon, b_tomon, c_tomon, yarim_perimetr, yuza,Atomon, Btomon, Ctomon 

kabi identifikatorlar maqsadga muvofiq hisoblanadi. Identifikatorlarni yozishda C# tili kompilyatori katta va kichik harflarni bir-biridan farqlaydi, ya’ni yuza, Yuza, YUZA, YuZa kabi identifikatorlar turli xil deb qabul qiladi.

Identifikator sifatida xizmatchi so‘zlar, turli tinish va munosabat belgilaridan foydalanib bo‘lmaydi. Shuning uchun ularni quyidagicha yozish noto‘g‘ri hisoblanadi:

	4x, X-y, G=dr, !gamma, a?b, k)l. 

Eslab qoling, identifikator raqamdan boshlanishi mumkin emas. Demak, 12x identifikatorning nomi bo‘la olmas ekan. Garchi C#da identifikatorning nomi sifatida kalit so‘zlarni ishlatib bo‘lmasada, ularning oldiga @ belgisini qo‘yish bilan, uni ham identifikatorning nomi sifatida kalit so‘zlarni ham ishlatish mumkin bo‘ladi. Masalan, @for identifikator hisoblanadi. Aslida bu holatda for identifikator hisoblanadi, @ belgisi esa hisobga olinmaydi. Istisno tarzida maxsus maqsadlar uchun zarur bo‘lmasa, kalit so‘zlarni boshlang‘ich @ belgisi bilan ishlatish tavsiya etilmaydi. Shuningdek, @ belgisini ixtiyoriy identifikator nomidan oldin qo‘yish mumkin, lekin uni maxsus zaruriyatsiz ishlatish tavsiya etilmaydi.

Identifikatorlarni alfavit harflaridan hosil qilish qoidasini qarab chiqamiz.

  • identifikatorning birinchi simvoli harf yoki “_” simvoli bo`lishi kerak;
  • keyingi simvollar harf, raqam va “_” simvolidan iborat bo`lishi mumkin;
  • identifikator uzunligi (simvollar soni) chegaralanmagan;
 C da “_” simvolini identifikatorning birinchi simvoli sifatida ishlatish mumkin.