PHP Math

PHP dasturlash tilida raqamlar ustida matematik amallarni bajarish uchun standart funksiyalar mavjud.

PHP pi() funksiyasi

pi() funksiyasi PI ni qiymatini qaytaradi.

<?php
echo(pi()); //  3.1415926535898
?>

PHP min() va max() funksiyalari

Ikkita yoki undan qiymatlarni eng kichik min() va eng katta max() qiymatlarini topish uchun ishlatiladi.

<?php
echo(min(01503020, -8, -200));  //  -200
echo(max(01503020, -8, -200));  //  150
?>

PHP abs() funksiyasi

Qiymatning absolut qiymatini ya'ni modulini |-2| = 2 qaytaradi(musbat qiymatni qaytaradi). Butun yoki o'nli sonlarni qabul qiladi.

<?php
echo(abs(-7.9));  
?>
7.9

PHP sqrt() funktsiyasi

sqrt() funksiyasi qiymatni kvadrat ildizini qaytaradi.

<?php
echo(sqrt(9));  
?>
3

PHP round() funktsiyasi

round() funksiyasi float sonni eng yaqin butun songa yaxlitlaydi:

<?php
echo(round(0.60));  
echo(round(0.49));  
?>
1 0

PHP rand() funksiyasi

rand() funksiyasi sizga tasodifiy son qaytaradi.

<?php
echo(rand());
?>
13

rand() funksiyasi sonlar oraliqdagi tasodifiy son chiqarish imkoniyati mavjud bunda siz boshlang'ich va oxirgi qiymatni kiritishingiz zarur bo'ladi.

<?php
echo(rand(10100));
?>
15