PHP Operatorlar

PHP dasturlash tilida boshqa dasturlash tillari kabi o'ziga xos operatorlarga ega. Operatorlar o'zgaruvchilar va qiymatlar ustida amallarni bajarish uchun ishlatiladi.

PHP operatorlar quyidagi guruhlarga bo'linadi.

  • Arifmetik operatorlar
  • Belgilash operatorlari
  • Taqqoslash operatorlari
  • Oshirish/kamaytirish operatorlari
  • Mantiqiy operatorlar
  • String operatorlari
  • Massiv operatorlari
  • Shartli belgilash operatorlari

PHP arifmetik operatorlari

PHP arifmetik operatorlari qo'shish, ayirish, ko'paytirish kabi umumiy arifmetik amallarni bajarish uchun raqamli qiymatlar bilan ishlatiladi.

+ - Qo'shish

- - Ayirish

* - Ko'paytirish

/ - Bo'lish

% - Modul

** - Darajaga oshirish uchun ($x**$y bunda $x ni $y chi darajasini hisoblaydi)

PHP Belgilash operatorlar

PHP belgilash operatorlari o'zgaruvchiga qiymat yozish uchun raqamli qiymatlar bilan ishlatiladi. PHP da asosiy belgilash operatori "=" dir.

x=y teng >> x=y

x+=y teng >> x=x+y

x-=y teng >> x=x-y

x*=y teng >> x=x*y

x/=y teng >> x=x/y

x%=y teng >> x=x%y

PHP solishtirish operatorlari

== Teng

=== bir xil

!= Teng emas

<> Teng emas

!== bir xil emas

> dan katta

< dan kichik

>= dan katta yoki teng

<= dan kichik yoki teng

PHP Oshirish/kamaytirish operatorlari

++$x - $x ni bir marta oshiradi, keyin $x ni qaytaradi

$x++ - $x ni qaytaradi, keyin $x ni bir marta oshiradi

--$x - $x ni bir marta kamaytiradi, keyin $x ni qaytaradi

$x-- - $x ni qaytaradi, keyin $x ni bir marta kamaytiradi

PHP mantiqiy operatorlari

and - Mantiqiy "va". Ikkita qiymatni ikkalasi rost bolganda rost bo'ladi.

or - Mantiqiy "yoki", ikkita qiymatning hatyabi birisi rost bo'lsa rost bo'ladi.

xor - Mantiqiy "xor", ikkilasini faqat birisi rost bo'lsa rost bo'ladi.

&& - Mantiqiy "va". Ikkita qiymatni ikkalasi rost bolganda rost bo'ladi.

|| - Mantiqiy "yoki", ikkita qiymatning hatyabi birisi rost bo'lsa rost bo'ladi.

! - Mantiqiy "inkor", Qiymat yolg'on bo'lgandagina rost bo'ladi.

PHP String operatorlari

. - bu ikkita string tipdagi o'xgaruvchini qo'shadi.

.= - misol uchun $x.=$y bunda $y ni $x ga qo'shadi.