Java Satrlar

Java dasturlash tilida matn yoki satrlarni saqlash uchun String sinfi ishlatiladi. String o'zgaruvchisi qo'shtirnoq bilan o'ralgan belgilar to'plamini o'z ichiga oladi. Masalan:

String salom = "Hello";

String sinfi o’zining ko’plab tayyor metodlariga ega. Ularning bir nechtasini quyida ko’rib chiqamiz.

Satr uzunligi

Java dasturlash tilida String aslida satrlarda ma'lum operatsiyalarni bajarishi mumkin bo'lgan metodlarni o'z ichiga olgan sinfdir. Masalan, satr uzunligini length() metodi bilan topish mumkin:

Masalan:

String text = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
System.out.println("text o‘zgaruvchinig uzunligi: " + txt.length());

Ekranga quyidagicha xabar chop etiladi:

text o'zgaruvchining uzunligi 26

String tipidagi o’zgaruvchining qiymatidagi barcha harflarni kattasi yoki kichigi bilan almashtirish uchun mos ravishda toUpperCase() va toLowerCase() metodlaridan foydalaniladi:

String txt = "Hello World";
System.out.println(txt.toUpperCase());
System.out.println(txt.toLowerCase());

Konsulga quyidagi satrlar yoziladi:

HELLO WORLD hello world

charAt() metodi satrda biror indeksdagi belgini qaytaradi. Satrning birinchi belgisini (0-indeksdagi) qaytarish uchun:

String myStr = "Hello";
char result = myStr.charAt(0);
System.out.println(result); // H

indexOf() metodi biror satrda boshqa bir satrning birinchi marta paydo bo'lishi indeksini (pozitsiyasini) qaytaradi. Agar ushbu satr topilmasa, -1 qaytariladi:

String txt = "uzbekdevs.uz";
System.out.println(txt.indexOf("devs")); //  5

Tabiiyki siz qo’ygan har bitta probel ya’ni bo‘sh joy ham qaysdir indeksda joylashadi va hajm egalaydi.

equals() metodi ikkita String tipidagi o’zgaruvchilarni taqqoslash uchun ishlatiladi. String o’zgaruvchilarni ‘==’ ifodasi bilan taqqoslash tavsiya etilmaydi, u faqat sodda ma’lumotlar turlari bilan ishlatiladi:

String hello = "Salom";
if (hello.equals("Salom")){
      System.out.println(hello);
}else{
      System.out.println("Teng emas");
}
// Salom

substring() metodi satrdagi qiymatning qaysidir indeksidan keyingi indeksigacha bo’lgan belgilar to’plamini qaytaradi. Masalan, quyidagi kodda satr o’zgaruvchi qiymatidan substring() metodi orqali 2-indeksdan 6-indeksgacha bo’lgan belgilar va 10-indeksdan satr oxirigacha bo’lgan belgilar to’plamini chop etamiz.

public static void main(String[] args) {
   String sayt = "uzbekdevs.uz";
   System.out.println(a.substring(2,6)); // bekd
   System.out.println(a.substring(10)); // uz
}

valueOf() metodi yordamida siz int tipidagi o’zgaruvchi qiymatini String tipidagi o’zgaruvchiga aylantirishingiz mumkin. Quyidagi kodda ko’rib turganingiz kabi int tipdagi son nomli o’zgaruvchi yaratdik va unga 30 qiymatni berdik. Keyin esa String tipdagi satr nomli o’zgaruvchi yaratib valueOf() metodi yordamida unga int tipdagi son nomli o’zgaruvchini berdik. So’ngra esa konsulga satr o’zgaruvchiga 10 sonini qo’shib qo’yishini buyurdik. Ko’rib turganingizdek konsulga 3010 qiymat chiqdi. Ya’ni bunday hollarda son nomli o’zgaruvchinig qiymati String tipga o’zgardi va String tipdagi 30 int tipdagi 10 qiymatga hech qachon son o’laroq qo’shilmaydi, balki uning yonida turadi holos.

int son=30;
String satr =String.valueOf(son);
System.out.println(satr+10); // 3010