Kotlin Matematik funksiyalar

Kotlin.math to'plami

Matematik funksiyalar va konstantalar. Funksiyalarga trigonometrik, giperbolik, daraja va quvvat, logarifmik, yaxlitlash, belgi va absolyut qiymat.

Xususiyatlari

absoluteValue

Ushbu ifoda qiymatning absolyut qiymatini qaytaradi.

val Double.absoluteValue: Double
val Float.absoluteValue: Float
val Int.absoluteValue: Int
val Long.absoluteValue: Long

E

Tabiiy logarifmlar asosi, 2,71828.

const val E: Double

PI

Doira aylanasining uning diametriga nisbati, kelib chiqishi 3,14159.

const val PI: Double

sign

Ushbu ifoda qiymatning belgisini qaytaradi:

val Double.sign: Double
val Float.sign: Float
val Int.sign: Int
val Long.sign: Int

ulp

Ushbu ifoda qiymatning ulp (oxirgi o'rindagi birlik) ni qaytaradi.

val Double.ulp: Double

Ushbu ifoda qiymatning ulp qiymatini qaytaradi.

val Float.ulp: Float

Funksiyalar

abs

Berilgan x haqiqiy sonining absolyut qiymatini qaytaradi.

fun abs(x: Double)Double
fun abs(x: Float)Float

Berilgan n butun sonining absolyut qiymatini qaytaradi.

fun abs(n: Int)Int
fun abs(n: Long)Long

acos

x sonining yoy kosinusini hisoblaydi; Qaytarilgan qiymat - 0 va PI radianlar oralig'idagi burchak.

fun acos(x: Double)Double
fun acos(x: Float)Float

acosh

x sonining teskari giperbolik kosinusini hisoblaydi.

fun acosh(x: Double)Double
fun acosh(x: Float)Float

asin

x sonining yoy sinusini hisoblaydi; Qaytarilgan qiymat - -PI/2 va PI/2 radianlar oralig'idagi burchak.

fun asin(x: Double)Double
fun asin(x: Float)Float

asinh

x sonining teskari giperbolik sinusini hisoblaydi.

fun asinh(x: Double)Double
fun asinh(x: Float)Float

atan

x sonining yoy tangensini hisoblaydi; Qaytarilgan qiymat - -PI/2 va PI/2 radianlar oralig'idagi burchak.

fun atan(x: Double)Double
fun atan(x: Float)Float

atanh

x sonining teskari giperbolik tagensini hisoblaydi.

fun atanh(x: Double)Double
fun atanh(x: Float)Float

cbrt

x sonining kub ildizini qaytaradi. Har qanday x uchun cbrt(-x)=-cbrt(x) ya'ni manfiy qiymatning kub ildizi bu qiymat kattaligining kub ildizining manfiy qismiga tengdir. 

fun cbrt(x: Double)Double
fun cbrt(x: Float)Float

ceil

Berilgan x sonini musbat cheksizlik tomon butun songa yaxlitlaydi.

fun ceil(x: Double)Double
fun ceil(x: Float)Float

cos

Radianlarda berilgan x ning kosinusini qaytaradi.

fun cos(x: Double)Double
fun cos(x: Float)Float

cosh

x radianning giperbolik kosinusini hisoblaydi .

fun cosh(x: Double)Double
fun cosh(x: Float)Float

exp

x Eyler sonini e darajasiga ko'taradi.

fun exp(x: Double)Double
fun exp(x: Float)Float

expm1

exp(x) ni - 1 darajasini hisoblaydi.

fun expm1(x: Double)Double
fun expm1(x: Float)Float

floor

Berilgan x sonini manfiy cheksizlik tomon butun songa yaxlitlaydi.

fun floor(x: Double)Double
fun floor(x: Float)Float

hypot

x va y sonlarining kvadratlar yig'indisini ildizga olib hisoblaydi. (sqrt(x2+y2))

fun hypot(x: Double, y: Double)Double
fun hypot(x: Float, y: Float)Float

ln

x sonining E natural logarifmini (asosini) hisoblaydi.

fun ln(x: Double)Double
fun ln(x: Float)Float

ln1p

ln(x + 1) ni hisoblaydi.

fun ln1p(x: Double)Double
fun ln1p(x: Float)Float

log

Berilgan x sonining logarifmini hisoblaydi.

fun log(x: Double, base: Double)Double
fun log(x: Float, base: Float)Float

log10

Berilgan x sonining o'nlik logarifmini hisoblaydi.

fun log10(x: Double)Double
fun log10(x: Float)Float

log2

Berilgan x sonining ikkilik logarifmini hisoblaydi.

fun log2(x: Double)Double
fun log2(x: Float)Float

max

Berilgan a va b sonlarning maksimal qiymatini qaytaradi.

fun max(a: UInt , b: UInt): UInt
fun max(a: ULong, b: ULong): ULong
fun max(a: Double, b: Double)Double
fun max(a: Float, b: Float)Float
fun max(a: Int, b: Int)Int
fun max(a: Long, b: Long)Long

min

Berilgan a va b sonlarning minimal qiymatini qaytaradi.

fun min(a: UInt, b: UInt):UInt 
fun min(a: ULong, b: ULong):ULong
fun min(a: Double, b: Double)Double
fun min(a: Float, b: Float)Float
fun min(a: Int, b: Int)Int
fun min(a: Long, b: Long)Long

sign

Berilgan x ni belgisini qaytaradi.

fun sign(x: Double)Double
fun sign(x: Float)Float

sin

Radianlarda berilgan x ni burchak sinusini qaytaradi.

fun sin(x: Double)Double
fun sin(x: Float)Float

sinh

Berilgan x sonining giperbolik sinusini qaytaradi.

fun sinh(x: Double)Double
fun sinh(x: Float)Float

sqrt

Berilgan x sonini kvadrat ildizini qaytaradi.

fun sqrt(x: Double)Double
fun sqrt(x: Float)Float

tan

Radianlarda berilgan x ni burchak tangensini qaytaradi.

fun tan(x: Double)Double
fun tan(x: Float)Float

tanh

Berilgan x sonining giperbolik tangensini qaytaradi.

fun tanh(x: Double)Double
fun tanh(x: Float)Float

truncate

Berilgan x sonini butun songa yaxlitlaydi.

fun truncate(x: Double)Double
fun truncate(x: Float)Float

withSign

Bu qiymatni belgi bilan bir xil ishora biti bilan qaytaradi.

fun Double.withSign(sign: Double)Double
fun Double.withSign(sign: Int)Double
fun Float.withSign(sign: Float)Float
fun Float.withSign(sign: Int)Float