JavaScript Ko'rsatish

JavaScript ma'lumotlarni turli usullarda ko'rsatish imkoniyati mavjud quyidagi ketma-ketlikga e'tibor bering.

  • innerHTML - HTML elementiga yozish
  • document.write() - HTML ehtiyoriy qismida chop qilish.
  • window.alert() - Browser oynasida ogohlantirish uchun.
  • console.log() - browser konsol qismiga yozish uchun.

innerHTML dan foydalanish

HTML elementiga kirish uchun bir qancha usuli bor bulardan biri ID orqali kirish ya'ni belgilash document.getElementById(id)

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Birinchi sahifa</h1>
<p>Birinchi sahifa</p>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = 7 + 6;
</script>

</body>
</html>

document.write() dan foydalanish

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>


<h1>Birinchi sahifa</h1>
<p>Birinchi sahifa</p>

<script>
document.write(7 + 6);
</script>

</body>
</html>

window.alert() dan foydalanish

Ma'lumotlarni ko'rsatish uchun ogohlantirish oynasidan foydalanishingiz mumkin. Boshqa dasturlash tillarida dialog deb ham yuritiladi.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Birinchi sahifa</h1>
<p>Birinchi sahifa</p>

<script>
window.alert(7 + 6);
</script>

</body>
</html>
window kalit so'zi yozmasligingiz ham mumkin chunki JavaScriptda oyna ob'ekti global qamrov ob'ektidir, ya'ni o'zgaruvchilar, xususiyatlar va usullar sukut bo'yicha oyna ob'ektiga tegishli hisoblanadi. Shundan kelib chiqib window kalit so'zini qo'llash ehtiyoriy ekanligini anglatadi.

console.log() dan foydalanish

console.log() ni asosan dasturlashda test dan o'tkazish jarayonida xatoliklarni chiqarish uchun va yaqqol ko'rib turish uchun ishlatiladi. Ushbu buyruq faqatgina browser konsol qismida ko'rinadi.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script>
console.log(7 + 6);
</script>

</body>
</html>