JavaScript Operatorlar

JavaScript dasturlash tilida ham boshqa dasturlash tillari singari operatorlar mavjud. Bularga quyidagilarni misol keltirishimiz mumkin.

  • Arifmetik operatorlar
  • Tayinlash operatorlari
  • String Opertorlar
  • Solishtirish operatorlari
  • Mantiqiy opertorlar
  • Bitli operatorlar

JavaScript arifmetik operatorlari

Arifmetik operatorlar raqamlar ustida arifmetikani bajarish uchun ishlatiladi:

"+" - Qo'shimcha

"-" - Ayirish

"*" - Ko'paytirish

"**" - Eksponentatsiya (ES2016)

"/" - Bo'lish

"%" - Modul (boʻlinish qoldigʻi)

"++" - 1 qo'shib borish

"--" - 1 kamaytirib borish

JavaScript Tayinlash operatorlari

Qo'shishni tayinlash operatori (+=) o'zgaruvchiga qiymat qo'shadi.

JavaScript String operatorlari

Operator + qatorlarni qo'shish (birlashtirish) uchun ham ishlatilishi mumkin.

let text1"Uzbek";
let text2"Developers";
let text3 = text1 + " " + text2;

text3 ning natijasi quyidagicha bo'ladi:

Uzbek Developers

+= operatori qatorlarni qo'shish (birlashtirish) uchun ham ishlatilishi mumkin:

let text1 = "Uzbek ";
text1 += "Developers";
Uzbek Developers
Satrlarda foydalanilganda + operatori birlashtiruvchi operator deb ataladi.

JavaScript solishtirish operatorlari

"==" - ga teng

"=== " - teng qiymat va teng turdagi

"!=" - teng emas

"!==" - qiymat teng emas yoki teng emas

">" - dan katta

"<" - dan kam

">=" - dan katta yoki teng

"<=" - dan kam yoki teng

JavaScript mantiqiy operatorlari

"&&" - mantiqiy va

"||" - mantiqiy yoki

"!" - mantiqiy emas