JavaScript O'zgarmas

JavaScript dasturlash tilida o'zgarmaslar e'lon qilish uchun const kalit so'zidan foydalaniladi. const kalit so'zi ES6 (2015) dan boshlab ishlatilib kelinmoqda.

O'zgarmasga qayta qiymat yuklab bo'lmaydi.

O'zgaruvchi const kalit so'zi yordamida e'lon qilganimizda unga qayta qiymay yuklab bo'lmaydi.

const PI3.141592653589793;
PI3.14;      // Xatolik yuz beradi 
PI = PI10;   // Bunda ham xatolik yuz beradi

O'zgarmaslarni e'lon qilish.

JavaScript consto'zgaruvchilari e'lon qilinganda ularga qiymat berilishi kerak:

const PI = 3.14159265359;

XATO ! ! !

const PI;
PI3.14159265359; // xato bunday qilish mumkin emas

JavaScript const-dan qachon foydalanish kerak?

const siz umumiy qoida hosil qilish uchun ishlatishingiz mumkin. masalan siz PI ni qiymatini aniq bir songa tengligini bilasiz uni o'zgarmas qilib e'lon qilishingiz mumkin.

const PI = 3.14159265359;