C# Ko’rsatkichlar

Ko'rsatkich. O'zining qiymati sifatida xotira manziliini ko'rsatuvchi (saqlovchi) o'zgaruvchilarga - ko'rsatkich o'zgaruvchilar deyiladi.

Masalan : Ko'rsatkichning qiymati

1. 0xbe22ff45

2. 0xbe22f112

3. va hokazo kabi xotiraning aniq qismi bo'lishi mumkin.

Boshqa o'zgaruvchilar kabi, ko'rsatkichlardan foydalanish uchun ularni e'lon qilish, toifasini aniqlash shart.

	string *S ,s ;

bu yerda s - string toifasidagi obyektga ko'rsatkich, s esa oddiy satr (string) toifasidagi o'zgaruvchi. Ko'rsatkichlarni e'lon qilishda har bir o'zgaruvchi oldigan * qo'yilishi shart.

*operator (dereference operatori) yordamida o'zgaruvchining qiymatini olish uchun ko'rsatgichdan foydalanishingiz mumkin:

Ko‘rsatkichlar ta’rifi. Ko‘rsatkichlar qiymati konkret tipdagi obyektlar uchun xotirada ajratilgan adreslarga tengdir. Shuning uchun ko‘rsatkichlar ta’riflanganda ularning adreslarini ko‘rsatish shart.

namespace UzbekDevs
{

   internal class Program
   {
       static void Main(string[] args)
       {
           int a = 10;
           int * A= &a;
           Console.WriteLine(A+ +"\n");
           Console.WriteLine(*A+ +"\n");
           string s = "Salom";
           string *S = &s;
           Console.WriteLine(S+ +"\n");
           Console.WriteLine(*S + +"\n");
           long c = 67;
           long* C = &c;
           Console.WriteLine(C+ +"\n");
           Console.WriteLine(*C+ +"\n");
           double d = 2.4;
           double* D = &d;
           Console.WriteLine(D+ +"\n");
           Console.WriteLine(*D + +"\n");
           Console.ReadKey();
       }
   }
}

Dastur natijasi:

0xbeef1b58 10 0xbeef1b68 Salom 0xbeef1b50 67 0xbeef1b40 2.4