C# Operatorlar (Amallar)

C # dasturchilarga ifodalarni tuzilishi va baholanishini nazorat qilish imkoniyatini beradigan operator (amal) lar to'plamini taqdim etadi. C # operatorlarining ko'pchiligi quyidagi toifalarga kiradi: arifmetik, bitli, mantiqiy va munosabat operatorlari.

Arifmetik amallar C# da quyidagi arifmetik amallar aniqlangan:

+, -, *, / amallari C# da ham boshqa tillardagi kabi mos ravishda qo`shish, ayirish, ko`paytirish, bo`lish vazifasini bajaradi. Lekin / operatorida ozgina farq bor. Butun sonlarni bo`lishda qoldiq tashlab yuboriladi. 10/3 amalidan keyin natija 3 ga teng bo`ladi. Uning qoldig`i % operatori orqali olinadi. 10%3 = 1. C# da % operatorini butun tiplarga ham haqiqiy tiplarga qo`llash mumkin. 10.0%3.0 = 1 bo`ladi.

Quyidagi jadvalda C# tilida bayt razryadlari ustida mantiqiy amallar majmuasi keltirilgan.

Razryadli mantiqiy amallarning bajarish natijalari

Taqqoslash amallari.

C# tilida qiymatlarni solishtirish uchun taqqoslash amallari aniqlangan. Taqqoslash amali binar amal bo‘lib, quyidagi ko‘rinishga ega:

< operand1 > < taqqoslash amali > < operand2 >

Taqqoslash amallarining natijasi - taqqoslash rost bo‘lsa, true (rost), aks holda false (yolg‘on) qiymat bo‘ladi. Agar taqqoslashda arifmetik ifoda qatnashsa, uning qiymati 0 qiymatidan farqli holatlar uchun 1 deb hisoblanadi.

Taqqoslash amallari va ularning qo‘llanishi

Inkrement va dekrement

Inkrement(++) va dekrement(--) operatorlari mos ravishda operand qiymatini bittaga oshiradi, kamaytiradi. x=x+1; //x ning qiymatini 1 taga oshirish x++; //x ning qiymatini inkrement operatori orqali bittaga oshirish Bu ikki usul ham teng kuchli. x=x-1; //x ning qiymatini 1 taga kamaytirish x-- ; //x ning qiymatini dekrement operatori orqali bittaga kamaytirish Inkrement va dekrement operatorlari operandning oldida ham bo`lishi mumkin.

++x; // inkrement operatorinig prefiksli ko`rinishi --x; // dekrement operatorinig prefiksli ko`rinishi x++; // inkrement operatorinig postfiksli ko`rinishi x--; // dekrement operatorinig postfiksli ko`rinishi.

Ularning bir-biridan farqini quyidagi misolda ko`rish mumkin: int x=10; int y=x++; Bunda y ning qiymati 10 ga teng, x ning qiymati 11 ga teng bo`ladi. Yani bunda x ning qiymati avval y ga o`zlashtirilib, so`ng inkrement amali bajariladi. int x=10; int y=++x;