C# Mantiqiy (Boolean)

Mantiqiy tip- faqat ikki xil kattaliklarni qabul qilishi mumkin. Rost yoki yolg`on. Bu tip dasturning o‘zidan keyingi jarayonlarni bajarilish yoki bajarilmasligini aniqlab beradi.

Bu yerda ikkita o‘zgaruvchi ustida matiqiy amallar bajarilishi natijalari ko‘rsatilgan, ya’ni chinlik jadvali berilgan.

Keling bu mantiqiy tipni misollar davomida o’rganamiz.

Boolean1. Ikkita butun Ava B sonlari berilgan.Jumlani rostlikka tekshiring: “A>2 va B<=3”.

static void Main(string[] args)
{ 
Int a,b;
Console.Write("a=");
a= int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("b=");
b = int.Parse(Console.ReadLine());
bool s;
s = a > 2 && b <= 3;
Console.WriteLine("s="+s);
Console.ReadKey();
}
a=3, b=2; truea=1, b=5; false

Boolean2. Uchta A, B, C butun sonlar berilgan. Jumlani rostlikka tekshiring: “ B soni A va C sonlari orasida yotadi”.

static void Main(string[] args)
{ 
int a,b,c;
d: Console.Write("a=");
a= int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("b=");
b = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("c=");
c = int.Parse(Console.ReadLine());
bool s;
s = a<=b && b <= c;
Console.WriteLine("s="+s);
goto d;
Console.ReadKey();
}
a=5, b=9,c=10; truea=6, b=12, c=7; false

Boolean3. Jumlani rostlikka tekshiring : “ Berilgan uchta butun sonlarning hech bo’lmaganda bir jufti o’zaro qarama-qarshi”.

static void Main(string[] args)
{ 
int a,b,c;
d: Console.Write("a=");
a= int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("b=");
b = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("c=");
c = int.Parse(Console.ReadLine());
bool s;
s = (a+b==0) ||
(a+c==0) ||
(b+c==0);

Console.WriteLine("s="+s);
goto d;
Console.ReadKey();
}
a=-5, b=5, c=10; truea=3, b=6, c=9; false

E’tibor bergan bo’lsangiz bu yerda faqat rostlikka tekshirdik, boolean tipidan keyin hech qanaqa boshqa bir shart bajaradigan kod yozilmadi. Bu yerda shunchaki.qanaqa qiymat qaytarishi to’g’risida ma’lumot berib o’tdik. Agar biror bir masala ishlayotganingizda boolean tipidan keyin shart bajarilishi kerak bo’la turib o’sha yozgan kodingizda mantiqiy tipdagi indenfikator kelgan bo’lsa va boolean tipidan true qiymat chiqsa keying amalga o’tasiz, aksincha false qiymat qaytarilsa dastur o’sha yerda to’xtaydi.Shuning uchun ham mantiqiy tipni o’rganishimiz biz uchun muhim hisoblanadi.