C# Matematik funksiyalar

Ifoda bu dastur kodining qatori hisoblanib, qiymatni aniqlaydi. Oddiy ifodaga misol: myValue = 100;

Instruksiya bu dastur kodidagi tugallangan ifoda hisoblanadi. C# da tuzilgan dastur instruksiyalar ketma-ketligidan iborat. Har bir instruksiya ; (nuqta vergul) bilan tugatilishi kerak: int x; // instruksiya

Math sinfi va uning metodlari

public static double Abs(double value) - value ning absolyut qiymatini qaytaradi.

public static float Abs(float value) - value ning absolyut qiymatini qaytaradi.

public static decimal Abs(decimal value) - value ning absolyut qiymatini qaytaradi.

public static int Abs(int value) - value ning absolyut qiymatini qaytaradi.

public static short Abs(short value) - value ning absolyut qiymatini qaytaradi.

public static long Abs(long value) - value ning absolyut qiymatini qaytaradi.

public static sbyte Abs(sbyte value) - value ning absolyut qiymatini qaytaradi.

public static double Acos(double d) - arkkosinusni qaytaradi. d -1 va 1 orasida bo'lishi kerak.

public static double Asin(double d) - arksinusni qaytaradi. d -1 va 1 orasida bo'lishi kerak.

public static double Atan(double d) - d ning arktangentini qaytaradi.

public static double Atan2(double y, double x) - y / x bo'linmaning arktangentini qaytaradi.

public static long BigMul(int a, int b) - a * b ko‘paytmasini “long” turidagi qiymat sifatida qaytaradi (to‘lib ketishdan tashqari).

public static double Ceiling(double a) - suzuvchi nuqtali qiymati sifatida ifodalangan va a dan kam bo'lmagan eng kichik butun sonni qaytaradi. Misol uchun, agar a 1,02 bo'lsa, Ceiling () usuli 2,0 ni qaytaradi. Va agar a -1,02 bo'lsa, u holda Ceiling () usuli -1 ni qaytaradi.

public static double Ceiling(decimal a) - suzuvchi nuqtali qiymati sifatida ifodalangan va a dan kam bo'lmagan eng kichik butun sonni qaytaradi. Misol uchun, agar a 1,02 bo'lsa, Ceiling () usuli 2,0 ni qaytaradi. Va agar a -1,02 bo'lsa, u holda Ceiling () usuli -1 ni qaytaradi.

public static double Cos(double d) - d ning kosinusini qaytaradi.

public static double Cosh(double d) – d ning giperbolik kosinusni qaytaradi.

public static int DivRem(int a, int b, out int result) - а ni b ga bo’lib butun qismini qaytaradi, qoldig’ini esa result ga qaytaradi.

public static long DivRem(long a, long b,out long result) - а ni b ga bo’lib butun qismini qaytaradi, qoldig’ini esa result ga qaytaradi.

public static double Exp (double d) – e darajasi d ning qiymatini qaytaradi.

public static decimal Floor(decimal d) – o'nlik kasr sifatida ko'rsatilgan eng katta butun sonni va d dan katta bo’lmagan qiymatni qaytaradi. Misol uchun, agar d 1,02 bo'lsa, Floor () usuli 1,0 ni qaytaradi. Va agar d -1,02 bo'lsa, Floor () usuli -2 ni qaytaradi.

public static double Floor(double d) – o'nlik kasr sifatida ko'rsatilgan eng katta butun sonni va d dan katta bo’lmagan qiymatni qaytaradi. Misol uchun, agar d 1,02 bo'lsa, Floor () usuli 1,0 ni qaytaradi. Va agar d -1,02 bo'lsa, Floor () usuli -2 ni qaytaradi.

public static double IEEERemainder(double x, double y) - x / y bo'linmaning qoldiq qismini qaytaradi.

public static double Log(double d) - d ning natural logarifmini qaytaradi.

public static double Log(double d, double newBase) - d ning newBase asosga logarifmni qaytaradi.

public static double Log10(double d) - d ning 10 asosga ko’ra logarifmini qaytaradi.

public static double Max(double val1, double val2) - val1 va val2 ning kattasini qaytaradi.

public static float Max(float val1, float val2) - val1 va val2 ning kattasini qaytaradi.

public static decimal Max(decimal val1, decimal val2) - val1 va val2 ning kattasini qaytaradi.

public static int Max(int val1,int val2) - val1 va val2 ning kattasini qaytaradi.

public static short Max(short val1,short val2) - val1 va val2 ning kattasini qaytaradi.

public static long Max(long val1,long val2) - val1 va val2 ning kattasini qaytaradi.

public static uint Max(uint val1,uint val2) - val1 va val2 ning kattasini qaytaradi.

public static ushort Max(ushort val1,ushort val2) - val1 va val2 ning kattasini qaytaradi.

public static ulong Max(ulong val1,ulong val2) - val1 va val2 ning kattasini qaytaradi.

public static byte Max(byte val1,byte val2) - val1 va val2 ning kattasini qaytaradi.

public static sbyte Max(sbyte val1,sbyte val2) - val1 va val2 ning kattasini qaytaradi.

public static double Min(double val1,double val2) - val1 va val2 ning kichigini qaytaradi.

public static float Min(float val1,float val2) - val1 va val2 ning kichigini qaytaradi.

public static decimal Min(decimal val1,decimal val2) - val1 va val2 ning kichigini qaytaradi.

public static int Min(int val1,int val2) - val1 va val2 ning kichigini qaytaradi.

public static short Min(short val1,short val2) - val1 va val2 ning kichigini qaytaradi.

public static long Min(long val1,long val2) - val1 va val2 ning kichigini qaytaradi.

public static uint Min(uint val1,uint val2) - val1 va val2 ning kichigini qaytaradi.

public static ushort Min(ushort val1,ushort val2) - val1 va val2 ning kichigini qaytaradi.

public static ulong Min(ulong val1,ulong val2) - val1 va val2 ning kichigini qaytaradi.

public static byte Min(byte val1,byte val2) - val1 va val2 ning kichigini qaytaradi.

public static sbyte Min(sbyte val1,sbyte val2) - val1 va val2 ning kichigini qaytaradi.

public static double Pow(double x,double y) - x ning y darajasiga ko'tarilgan qiymatini qaytaradi.

public static double Round(double a) - eng yaqin butun songa yaxlitlangan a qiymatini qaytaradi.

public static decimal Round(decimal d) - eng yaqin butun songa yaxlitlangan a qiymatini qaytaradi.

public static double Round(double value, int digits) - kasr qismidagi raqamlar soni digits parametrining qiymatiga teng bo'lgan eng yaqin raqamga yaxlitlangan qiymatni qaytaradi.

public static decimal Round(decimal d,int digits) - kasr qismidagi raqamlar soni digits parametrining qiymatiga teng bo'lgan eng yaqin raqamga yaxlitlangan qiymatni qaytaradi.

public static double Round(double value, MidpointRounding mode) - mode parametri bilan belgilangan rejimda eng yaqin butun songa yaxlitlangan "value" qiymatini qaytaradi.

public static decimal Round(decimal d, MidpointRounding mode) - mode parametri bilan belgilangan rejimda eng yaqin butun songa yaxlitlangan "value" qiymatini qaytaradi.

public static double Round(double value,int digits,MidpointRounding mode) - raqamga yaxlitlangan "value" qiymatini qaytaradi, uning kasr qismidagi raqamlar soni raqamlar qiymatiga teng va "mode" parametri yaxlitlash rejimini belgilaydi.

public static decimal Round(decimal d,int digits, MidpointRounding mode) - raqamga yaxlitlangan "value" qiymatini qaytaradi, uning kasr qismidagi raqamlar soni raqamlar qiymatiga teng va "mode" parametri yaxlitlash rejimini belgilaydi.

public static int Sign(double value) - value noldan kichik bo'lsa -1 ni qaytaradi; agar qiymat nolga teng bo'lsa 0 ni qaytaradi; agar qiymat noldan katta bo'lsa 1.

public static int Sign(float value) - value noldan kichik bo'lsa -1 ni qaytaradi; agar qiymat nolga teng bo'lsa 0 ni qaytaradi; agar qiymat noldan katta bo'lsa 1.

public static int Sign(decimal value) - value noldan kichik bo'lsa -1 ni qaytaradi; agar qiymat nolga teng bo'lsa 0 ni qaytaradi; agar qiymat noldan katta bo'lsa 1.

public static int Sign(int value) - value noldan kichik bo'lsa -1 ni qaytaradi; agar qiymat nolga teng bo'lsa 0 ni qaytaradi; agar qiymat noldan katta bo'lsa 1.

public static int Sign(short value) - value noldan kichik bo'lsa -1 ni qaytaradi; agar qiymat nolga teng bo'lsa 0 ni qaytaradi; agar qiymat noldan katta bo'lsa 1.

public static int Sign(long value) - value noldan kichik bo'lsa -1 ni qaytaradi; agar qiymat nolga teng bo'lsa 0 ni qaytaradi; agar qiymat noldan katta bo'lsa 1.

public static int Sign(sbyte value) - value noldan kichik bo'lsa -1 ni qaytaradi; agar qiymat nolga teng bo'lsa 0 ni qaytaradi; agar qiymat noldan katta bo'lsa 1.

public static double Sin(double a) – a ning sinusini qaytaradi.

public static double Sinh(double value) – value ning giperbolik sinusini qaytaradi.

public static double Sqrt(double d) - d ning kvadrat ildizini qaytaradi.

public static double Tan(double a) - a ning tangensini qaytaradi.

public static double Tanh(double value) – value ning giperbolik tangensini qaytaradi.

public static double Truncate(double d) - d ning butun son qismini qaytaradi.

public static decimal Truncate(decimal d) - d ning butun son qismini qaytaradi.

Masalan:

x kg shokolad a so’m, y kg iris b so‘m tursa. 1 kg shokolad va 1 kg iris qancha turishi va ular narxidagi farq hisoblansin.

  double x, y, a, b,m,n,p; 
   Console.Write("x="); 
   x = double.Parse(Console.ReadLine()); 
   Console.Write("y="); 
   y = double.Parse(Console.ReadLine()); 
   Console.Write("a="); 
   a = double.Parse(Console.ReadLine()); 
   Console.Write("b="); 
   b = double.Parse(Console.ReadLine()); 
   m = a/x; 
   n = b/y; 
   p=Math.Abs(m-n) ; 
   Console.WriteLine("1kg shokolad=" + a / x); 
   Console.WriteLine("1kg iris=" + b / y); 
   Console.WriteLine("Narxidagi farq =" +p); 
   Console.ReadKey()