Python Boolean (Mantiqiy)

Bugun siz bilan ko'pchilik mashxur dasturlash tillarida bir xillik bu ko'pincha bu mantiqiy ifodalardir. Dasturlash tilida siz va biz biladigan True va False ya'ni Rost va Yolg'on dan iborat. True yoki False ikki qiymat solishtirgan vaqtda bizga qaytaradigan qiymatlar hisoblanadi. Misol uchun.

print(10 > 9)
print(10 == 9)
print(10 < 9)
True False False

Agar siz IF shart operatorini ishga tushurgan taqdirda sizga True yoki False qiymatlar qaytishi sizga katta ahamiyatga egadir buni esa quyidagi misolda ko'rib chiqamiz.

a = 200
b = 33if b > a:
  print("b katta  a dan")
else:
  print("b kichik a dan")
b katta a dan 
Sizda Python dasturlash tilida qiymatni baholash imkoniyati mavjud buning uchun bool() funksiyasidan foydalanishiningiz kifoya.
print(bool("Hello"))
print(bool(15))
True True

Bunday holatda istalgan raqam True qiymatni qaytaradi bundan 0 mustasno. Satrlarda har bir bo'sh bo'lmagan satr True qiymatni qaytaradi.

bool("abc")
bool(123)
bool(["apple", "cherry", "banana"])
True True True

Ba'zi bir False qiymatni qaytaradigan jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Bo'sh bo'lgan qiymatlarda (),  [],  {},  "", sonlardan 0 va None qiymat berilsa shuni bilingki False qiymat qaytaradi.

bool(False)
bool(None)
bool(0)
bool("")
bool(())
bool([])
bool({})