Python Sonlar

Python dasturlash tilida 3 xil sonlar turi mavjud va raqamli turiga kiruvchi o'zgaruvchilar ularga qiymay belgilaganingizda yaratiladi.

  • int
  • float
  • complex
x = 1  # int
y = 2.8 # float
z = 1j  # complex

Python dasturlash tilida har qanday o'zgaruvchini turini aniqlash uchun type() funksiyasidan foydalangan holda keladigan o'zgaruvchi yoki belgilangan o'zgaruvchini turini aniqlash imkoniyati mavjud.

x = 1
y = 2.8
z = 1j

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
<class 'int'> <class 'float'> <class 'complex'>

int - bu turgan tegishli sonlar o'nlik sonlar bo'lmagan butun qiymatga ega qoldiq qismiga ega bo'lmagan va manfiy yoki musbat sonlar kiradi.

x = 1
y = 35656222554887711
z = -3255522

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
<class 'int'> <class 'int'> <class 'int'>

float - yuqoridagi qoidaga (int) muaffiq ammo tarkibiga o'nlik sonlarni oladigan manfiy yoki musbat sonlar.

x = 1.10
y = 1.0
z = -35.59

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
<class 'float'> <class 'float'> <class 'float'>

complex - Kompleks sonlar xayoliy qismi sifatida "j" yoziladi.

x = 3+5j
y = 5j
z = -5j

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
<class 'complex'> <class 'complex'> <class 'complex'>

Python dasturlash tilida boshqa dasturlash tillari kabi sonlar turini bir turdan boshqa bir turga o'tkazish imkoniyati mavjud. Buning uchun int()float()va complex() funksiyalardan foydalanishingiz mumkin.

# butun sondan float ga konvert qilish
x = float(1)

# float dan int ga o'tkazish
y = int(2.8)

# int dan complex ga o'tkazish
z = complex(x)

print(x)
print(y)
print(z)
1.0 2 (1+0j) r<class 'float'> <class 'int'> <class 'complex'>

Tasodifiy raqam.

Python random()tasodifiy raqamni hosil qilish funktsiyasiga ega emas , ammo Python randomtasodifiy raqamlarni chiqarish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ichki modulga ega :

import random

print(random.randrange(1, 10))
9